Rolavský rybník

přírodní rezervace (933 m.n.m.)

Národní přírodní rezervace vyhlášená v roce 2012. Rezervace zahrnuje i území v současnosti již bývalých národních přírodních rezervací Velké Jeřábí jezero a Velký močál. Předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty rašelinných a podmáčených smrčin, společenstva vrchovišť s klečí, horská a podhorská vřesoviště a jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu bývalé úpravny cínové rudy (zdroj : Wikipedie). Hráz a krátké části břehů přilehlých ke hrázi je přístupných z teristické cesty.

zatím nalezeny 2 druhy vážek

nalezené druhy :

šídlo sítinové - Aeshna juncea  NT - téměř ohrožený druh

vážka tmavá - Sympetrum danae