Rolavská vrchoviště

přírodní rezervace (933 m.n.m.)

Národní přírodní rezervace vyhlášená v roce 2012. Rezervace zahrnuje i území v současnosti již bývalých národních přírodních rezervací Velké Jeřábí jezero a Velký močál. Předmětem ochrany jsou přirozené lesní porosty rašelinných a podmáčených smrčin, společenstva vrchovišť s klečí, horská a podhorská vřesoviště a jedinečná společenstva rostlin a bezobratlých živočichů vázaná na ruiny areálu bývalé úpravny cínové rudy (zdroj : Wikipedie)

zatím nalezeny 2 druhy vážek

Nalezené druhy :

Šídlo sítinové - Aeshna juncea zranitelný druh

Vážka tmavá - Sympetrum danae


 .