Yellow Spotted Whiteface

Leucorrhinia pectoralis


 .