Yellow Spotted Whiteface

Leucorrhinia pectoralis

 .