Lítov3

retenční nádrž (480 m.n.m.)

Bývalá retenční nádrž povrchového dolu. Je to vážkový ráj. Nádrž je přbližně obdelníkového tvaru. U výpustě jsou břehy zarostlé orobincem, dále od výpustě přechází porost na rákos a v poslední třetině volné vodní plochy je břeh zarostlý bahničkou jehlovou. Poslední část, asi jedna třetina nádrže je velmi mělká a zarostlá rákosem obecným. Hlobka u výpustě je asi jeden metr. ke zkoumané nádrži připočítávám približně 15 metrů přitékajícího potoka, asi 15-20 metrů odvodního kanálu a přístupovou cestu. Na nádrži hnízdí labutě, lisky, jsou zde volavky a rosničky.

Od roku 2015 pronajata rybářům a pravidelně zimována, čímž se snížila druhová rozmanitost.

Druhově nejbohatší lokalita na Sokolovsku.

zatím nalezeno 36 druhů vážek.

Nalezené druhy :

Lesklice zelenavá - Somatochlora metallica                                                            

Motýlice lesklá - Calopteryx splendens

Páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii zranitelný druh                         

Šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

Šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

Šidélko malé - Ischnura pumilio

Šidélko páskované - Coenagrion puella

Šidélko rudoočko - Erythromma najas

Šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

Šidélko větší - Ischnura elegans

Šidélko znamenané - Erythromma viridulum

Šídlatka hnědá - Sympecma fusca

Šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

Šídlatka velká - Lestes viridis

Šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

Šídlo červené - Anaciaeschna isosceles zranitelný druh

Šídlo královské - Anax imperator

Šídlo modré - Aeshna cyanea

Šídlo pestré - Aeshna mixta

Šídlo rákosní - Aeshna affinis zranitelný druh

Šídlo tmavé - Anax parthenope zranitelný druh

Šídlo velké - Aeshna grandis

Vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

Vážka červená - Crocothemis erythraea

Vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

Vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum ohrožený druh

Vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

Vážka jižní - Sympetrum meridionale  ohrožený druh

Vážka obecná - Sympetrum vulgatum

Vážka ploská - Libellula depressa

Vážka rudá - Sympetrum sanguineum

Vážka rumělková-Sympetrum depressiusculum kriticky ohrožený druh

Vážka tmavá - Sympetrum danae

Vážka žíhaná - Sympetrum striolatum

Vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens ohrožený druh
Charakteristika lokality :

pH  : 7                                                                                        

konduktivita : 2450 µS

třída : 7 (101 až 500)

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 20.000 m2

hloubka : 2,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rákos, orobinec, bahnička

sklon břehů : 10-45%

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : < 50%

šířka lesa : solitérní stromy a keře

 .