Lítov3

retenční nádrž (480 m.n.m.)

Bývalá retenční nádrž povrchového dolu. Je to vážkový ráj. Nádrž je přibližně obdélníkového tvaru. U výpustě jsou břehy zarostlé orobincem, dále od výpustě přechází porost na rákos a v poslední třetině volné vodní plochy je břeh zarostlý bahničkou jehlovou. Poslední část, asi jedna třetina nádrže je velmi mělká a zarostlá rákosem obecným. Hloubka u výpustě je asi dva metry. K nádrži připočítávám přibližně 15 metrů přitékajícího potoka, asi 15-20 metrů odvodního kanálu a přístupovou cestu. Na nádrži hnízdí labutě, lysky, jsou zde volavky a rosničky.

Od roku 2015 pronajata rybářům a pravidelně zimována, čímž se snížila druhová rozmanitost.

Druhově nejbohatší lokalita na Sokolovsku.

zatím nalezeno 38 druhů vážek.

Nalezené druhy :

klínatka západní - Gomphus pulchellus

lesklice měděná - Cordulia aenea

lesklice zelenavá - Somatochlora metallica

motýlice lesklá - Calopteryx splendens

páskovec kroužkovaný - Cordulegaster boltonii                    

šidélko brvonohé - Platycnemis pennipes

šidélko kroužkované - Enallagma cyathigerum

šidélko malé - Ischnura pumilio

šidélko páskované - Coenagrion puella

šidélko rudoočko - Erythromma najas

šidélko ruměnné - Pyrrhosoma nymphula

šidélko větší - Ischnura elegans

šidélko znamenané - Erythromma viridulum

šídlatka hnědá - Sympecma fusca

šídlatka kroužkovaná - Sympecma paedisca kriticky ohrožený druh

Šídlatka páskovaná - Lestes sponsa

šídlatka velká - Lestes viridis

šídlatka zelená - Lestes virens zranitelný druh

šídlo červené - Anaciaeschna isosceles zranitelný druh

šídlo královské - Anax imperator

šídlo modré - Aeshna cyanea

šídlo pestré - Aeshna mixta

šídlo rákosní - Aeshna affinis zranitelný druh

šídlo tmavé - Anax parthenope zranitelný druh

šídlo velké - Aeshna grandis

vážka černořitná - Orthetrum cancellatum

vážka červená - Crocothemis erythraea

vážka čtyřskvrnná - Libellula quadrimaculata

vážka hnědoskvrnná - Orthetrum brunneum ohrožený druh

vážka jarní - Sympetrum fonscolombii

vážka jižní - Sympetrum meridionale  NT téměř ohrožený druh

vážka obecná - Sympetrum vulgatum

vážka ploská - Libellula depressa

vážka rudá - Sympetrum sanguineum

vážka rumělková-Sympetrum depressiusculum kriticky ohrožený druh

vážka tmavá - Sympetrum danae

vážka žíhaná - Sympetrum striolatum

vážka žlutoskvrnná - Orthetrum coerulescens ohrožený druh
Charakteristika lokality :

pH  : 7                                                                                        

konduktivita : 2450 µS

třída : 7 (101 až 500)

charakteristika : Lent

ryby : ano

vodní plocha : 20.000 m2

hloubka : 2,5 m

litorál : do 2 m

skladba litorálu : rákos, orobinec, bahnička

sklon břehů : 10-45%

vodní vegetace : určitá místa

zastínění : < 50%

šířka lesa : solitérní stromy a keře